Klub pod nazivom ” Gol­bal klub Nik­šić” osnovan je u de­cem­bru 2014. od strane ne­ko­li­ko mla­dih Nik­ši­ća­na, sa ošte­će­nim vi­dom, i to kao pr­vi re­gi­stro­va­ni ko­lek­tiv ta­ko­zva­nog fud­ba­la za sla­bo­vi­de u Cr­noj Go­ri.

Za mom­ke ko­ji treniraju u tom klubu pre­da­ja jed­no­stav­no ne po­sto­ji već svakodnevno potvr­đu­ju da su u spor­tu kao i u ži­vo­tu, ve­li­ki bor­ci, navodi dnevni list Dan.
Za GK Nik­šić na­stu­pa­ju Go­ran Ma­ca­no­vić, Ve­li­zar Ob­ra­do­vić i bra­ća Mar­ko i Ni­ko­la Ni­ko­lić. Ove mom­ke sa klu­pe pred­vo­di Ni­ko­la Ču­ro­vić.

Oni zra­če hu­ma­nim od­no­som, i na­da­sve lju­ba­vlju sa sport, tač­ni­je fud­bal. U me­đu­vre­me­nu se osje­ti­la i po­tre­ba za pro­vje­ra­va­njem „pre­đe­nog gra­di­va“, pa su mom­ci iz GK Nik­šić po­če­li i da iz­la­ze na tak­mi­čar­ske sce­nu. Na pr­ven­stvi­ma, na tur­ni­ri­ma iz mje­se­ca u mje­sec, sa­da već i iz go­di­ne u go­di­ne, fud­ba­le­ri Gol­bal klu­ba Nik­šić po­sti­žu sve bo­lje i bo­lje re­zul­ta­te. Sva­ki sport, pa i gol­bal, ima jed­no ne­pi­sa­no pra­vi­lo. Sva­kom li­je­pom po­te­zu se tre­ba di­vi­ti, ali se se sa­mo po­stig­nu­ti re­zul­ta­ti pam­te. Ako bi se ovaj kri­te­ri­jum uzeo za mje­ri­lo, on­da ne­ma di­le­me da su tak­mi­ča­ri GK Nik­šić za­slu­ži­li pri­zna­nje od Pa­ra­o­lim­pij­skog ko­mi­te­ta Cr­ne Go­re kao naj­u­spje­šni­i­ja sport­ska or­ga­ni­za­ci­ja u 2016. go­di­ni.

Kra­jem ove go­di­ne Nik­ši­ća­ni će u Pod­go­ri­ci pri­mi­ti za­slu­že­no pri­zna­nje. Pod­sje­ća­mo na re­zul­ta­te Nik­ši­ća­na u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne: dru­go mje­sto na tur­ni­ru u Be­o­gra­du (maj 2015.), dru­go mje­sto na tur­ni­ru u Sa­ra­je­vu (maj 2015.), dru­go mje­sto na tur­ni­ru u Te­šnju (mart 2016.), pr­vo mje­sto na tur­ni­ru u Pod­go­ri­ci (april 2016.), dru­go mje­sto na tur­ni­ru u Kri­voj Pa­lan­ci (maj 2016.), dru­go mje­sto na tur­ni­ru u Sa­ra­je­vu (sep­tem­bar 2016.), pr­vo mje­sto na tur­ni­ru u Be­o­gra­du (sep­tem­bar 2016.), tre­će mje­sto na tur­ni­ru u Nik­ši­ću (de­cem­bar 2016.) i če­tvr­to mje­sto na tur­ni­ru u So­fi­ji (de­cem­bar 2016.).