Oglas za posao

 

JU Gimnazija ‘’Stojan Cerović’’ raspisuje konkurs za profesora/icu matematike.
Napomena:
Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2023. godine. Posebni uslovi: (Odgovarajući nivo obrazovanja i oblast (profil) obrazovanja) Nastavu mogu izvoditi nastavnici/nastavnice koji/koje imaju VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240, odnosno 300 kredita CSPK) i završili/le slijedeće studije i stekli sledeća zvanja: • diplomirani matematičar, smjer računarske nauke, smjer primijenjena matematika • diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računari • diplomirani inženjer organizacionih nauka, smjer informacione tehnologije • profesor osnova tehnike i informatike. -Kandidat/kinja treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu. Kandidat/kinja treba da ispunjava posebne uslove u skladu sa članom 100a , te članom 101 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Partizanski put bb Nikšić ili radnim danima u periodu od 10,00h do 13,00h, sekretaru škole.