mladi niksica

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je konkurs za izbor u akademsko zvanje profesora u oblasti “Nauka o zemljištu” na Filozofskom fakultetu (studijski program Geografija) i Biotehničkom fakultetu.
Izbor u akademsko zvanje vrši se u postupku zasnivanja radnog odnosa na UCG.
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje.
Uz prijavu za izbor u zvanje kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju, u skladu sa pomenutim mjerilima.
Za lica koja su izabrana u akademska zvanja do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, za prvi naredni izbor u akademsko zvanje primjenjuju se kriterijumi propisani ranijim Mjerilima za izbor u akademska zvanja.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa na adresu UCG
Svi zainteresovani dodatne informacije mogu naći na sajtu Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzcg.me/poslovi/20219093/