mladi niksica

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je oglas za profesore na Filološkom fakultet u Nikšiću.

Za izbor u akademsko zvanje UCG traži profesore francuske književnosti i prevođenja na engleskom jeziku.
Izbor u akademsko zvanje vrši se u postupku zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore.
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom UCG i Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje.
Uz prijavu za izbor u zvanje kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju, u skladu sa Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja, Savjeta za visoko obrazovanje.
Za lica koja su izabrana u akademska zvanja do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, za prvi naredni izbor u akademsko zvanje primjenjuju se kriterijumi propisani starijim Mjerilima za izbor u akademska zvanja.
Svi zainteresovani se o uslovima i potrebnoj dokumentaciji detaljnije mogu informisati na sajtu Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzcg.me/poslovi/25622288/