mladi niksica

Univerzitet Crne Gore i Filološki fakultet iz Nikšića raspisali su oglas za prijem u radni odnos, jednog doktora nauka, sa punim radnim angažmanom na određeno vrijeme.

Uprava Filološkog fakulteta napominje je za izbor u akademsko zvanje za oblast Ruski jezik,potreban jedan izvršilac, kao i za izbor u akademsko zvanje za oblast Ruska književnost.
Izbor u akademsko zvanje obavlje se u postupku zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore.

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, objavljenim na web site-u Univerziteta: www.ucg.ac.me.
Uz prijavu za izbor u zvanje kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju, u skladu sa Uputstvom za primjenu Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja, objavljenim na web site-u Univerziteta: www.ucg.ac.me.
Prijave na konkurs se podnose do 1.1.2017 a kandidati biografije mogu slati na adresu Univerziteta Crne Gore, Rektorata u ul.Cetinjska br 2.