Horoskop

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju.

Pred vama je dnevni horoskop.

 • Ovan

  Sa­sta­nak sa sa­ra­d­ni­ci­ma će bi­ti uspe­šan, ali mo­že po­tra­ja­ti du­že od oče­ki­va­nog. Isc­r­plju­ju­ći pre­go­vo­ri. Ozbi­lj­nim raz­go­vo­rom će­te pre­va­zi­ći pro­blem u ve­zi s par­t­ne­rom. Si­tua­ci­ja će br­zo po­če­ti da se po­bo­lj­ša­va. Po­tre­b­no je sa­mo str­plje­nje i ra­zu­me­va­nje. Pro­blem sa žu­č­nom ke­som.

 • Bik

  Pro­ši­ri­će­te krug sa­ra­d­ni­ka iz inos­tran­stva i sklo­pi­ti uno­snu sa­ra­d­nju. Pa ipak, po­če­tak mo­že ma­lo ka­sni­ti. Na­la­zi­te se pred odlu­kom da li da se po­mi­ri­te s bi­v­šim par­t­ne­rom i pre­đe­te pre­ko sve­ga. Do­bro ra­z­mi­sli­te, jer i sa­mi zna­te da se par­t­ner ne­će pro­me­ni­ti. Pro­me­ni­te re­žim is­hra­ne.

 • Blizanci

  Ima­te ose­ćaj kao da su se svi uro­ti­li pro­tiv vas. Na­j­mu­dri­je bi bi­lo da se po­vu­če­te i sa­mo ra­di­te svoj po­sao. Par­t­ner kao da su­m­nja u vas, a vi to sma­tra­te uvre­dom. Na vre­me tre­ba ispra­vi­ti tu ne­pra­v­du. Ne do­zvo­li­te da ti­ši­na pre­vla­da me­đu va­ma. Pre­hla­da.

 • Rak

  Ovaj dan vam do­no­si po­vo­lj­ne ve­sti u ve­zi s no­vom po­slov­nom po­nu­dom. Pa ipak, to će za­h­te­va­ti do­dat­no usa­vr­ša­va­nje i dos­ta tru­da. Su­sret sa atra­k­ti­v­nom oso­bom na ne­koj za­ba­vi na­kon izve­snog vre­me­na pre­ra­šće u ne­što mno­go vi­še. Po­re­me­ćaj ra­da ho­r­mo­na, obra­ti­te se en­do­kri­no­lo­gu.

 • Lav

  Ni­je pre­po­ru­č­lji­vo da da­nas po­vu­če­te ri­zi­čan po­slov­ni po­tez. Oslo­ni­te se na čla­no­ve ti­ma ili osta­vi­te to za ka­sni­je. Do­pa­da vam se oso­ba ko­ju ste upo­zna­li pre­ko dru­štve­nih mre­ža, ali se po­na­ša vr­lo di­sta­n­ci­ra­no. Mo­gu­će da je to sa­mo ma­ska. Obu­ci­te se slo­je­vi­to, zbog pro­me­n­lji­vog vre­me­na.

 • Devica

  Na­la­zi­te se u di­le­mi zbog no­ve po­slov­ne po­nu­de. Bo­lje sa­če­ka­j­te da vam vre­me po­ka­že pra­vac u da­ljoj ka­ri­je­ri. Pre­vi­še oba­ve­za vas je uda­lji­lo od par­t­ne­ra, ali će­te se po­tru­di­ti da sve to na­do­k­na­di­te. Vi­še se kre­ći­te. Le­nji ste za ve­ću ak­ti­v­nost. Ki­lo­gra­mi se go­mi­la­ju.

 • Vaga

  Uko­li­ko ima­te u pla­nu da se osa­mos­ta­li­te ili da se udru­ži­te s ne­kim ka­ko bi­ste ra­zvi­li pri­vat­ni biz­nis, mno­go to­ga će vam po­ći od ru­ke. Slo­bod­ne Va­ge se na­la­ze u di­le­mi, do­pa­da­ju im se dve oso­be. Bu­di­te real­ni u pro­ce­ni. Ne­r­vo­za, a le­či­te je uno­som ve­će ko­li­či­ne sla­t­ki­ša.

 • škorpija

  Ovaj pe­riod vam do­no­si uspe­šno skla­pa­nje spo­ra­zu­ma o du­go­ro­č­noj sa­ra­d­nji, i to po­se­b­no u tr­go­vi­ni i krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma. Oso­ba s ko­jom ste po­če­li da se vi­đa­te sve vi­še vas odu­še­vlja­va. Mo­guć je po­če­tak ozbi­lj­ne ve­ze. Spa­zam mi­ši­ća, neo­p­hod­na je ve­ća ko­li­či­na ma­g­ne­zi­ju­ma.

 • Strelac

  Ne­za­po­sle­ni Stre­l­če­vi mo­gu da do­bi­ju do­bru po­slov­nu po­nu­du za ho­no­rar­nu sa­ra­d­nju ili rad pre­ko in­te­r­ne­ta. Ne­sla­ga­nje u ve­zi s re­še­njem bi­t­nih pi­ta­nja u okvi­ru po­ro­di­ce mo­že u pot­pu­nos­ti da vas izba­ci iz ta­k­ta. Na­du­tost, te­že izba­ci­va­nje vo­de iz or­ga­ni­z­ma.

 • Jarac

  Oče­ku­je vas po­dr­ška veo­ma mo­ć­ne i uti­ca­j­ne oso­be, ta­ko da mo­že­te pre­zen­to­va­ti svo­je krea­ti­v­ne ide­je i jav­no na­stu­pa­ti. Ovaj pe­riod mo­že vam vra­ti­ti jed­nu si­m­pa­ti­ju iz pro­šlos­ti. Ob­na­vlja­nje lju­bav­ne ve­ze. Reu­mat­ske te­go­be. Mo­gu­će su de­ge­ne­ra­ti­v­ne pro­me­ne.

 • Vodolija

  Pos­ti­ći će­te uspeh kroz krea­ti­v­nost i in­ven­ti­v­ne ide­je. U ovom pe­rio­du mo­že­te ostva­ri­ti ve­li­ki do­bi­tak. Par­t­ner ispo­lja­va su­m­nje pre­ma va­ma. Me­đu­tim, ta po­tre­ba za kon­tro­lom gu­ši va­šu slo­bo­du i či­ni vas re­zi­g­ni­ra­nim. Re­ci­te mu otvo­re­no šta vas mu­či. Uko­če­nost vrat­nog de­la ki­č­me.

 • Ribe

  U ovom pe­rio­du na­j­bo­lje će pro­ći Ri­be ko­je ra­de pre­ko in­te­r­ne­ta ili se ba­ve in­fo­r­ma­ti­č­kim te­h­no­lo­gi­ja­ma. Ovaj dan mo­že vam do­ne­ti ose­ćaj da vas par­t­ner ne shva­ta. Neo­p­ho­dan je raz­go­vor. Vi­še se kre­ći­te. Pri­jao bi vam odla­zak na od­mor, po­tre­b­no vam je sa­mo da se iz­me­sti­te.