Cijena električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju toj kategoriji od danas će iznositi 7,97 centi po kilovat satu (kWh), što je 4,74 odsto manje u odnosu na prethodno važeću, piše “MINA”. Cijena za domaćinstva sa jednotarifnim mjerenjem snižena je 7,61 odsto.

Za ostale distributivne kupce, u zavisnosti od naponskog nivoa, utvrđena je konačna cijena, tako da za 35 kilovoltnog (kV) potrošača iznosi 5,1 cent po kWh i niža je 5,52 odsto, dok je za desetkilovoltnog umanjena 3,31 odsto.

Ukupna cijena energije i usluga koju plaćaju krajnji kupci određuje se kada se, shodno Zakonu, na novoutvrđene cijene aktivne energije dodaju cijene mrežnih operatora i naknade. Cijene koje će važiti od danas su bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Nove cijene za distibutivne kupce, koje obuhvataju cijenu električne energije, mrežnih usluga i naknada, u prosjeku su umanjene 4,5 odsto. U konačne cijene nije uključena naknada za obnovljive izvore energije (OIE), jer je nadležno ministarstvo još nije utvrdilo.

Shodno Zakonu, cijena električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava je ograničena za period do 2019. godine, dok se cijena energije za ostale kupce formira slobodno shodno uslovima na tržištu. Regulatorna agencija za energetiku (RAE) je 5. decembra utvrdila regulatorne prihode i cijene mrežnih operatora, kao i iznos naknade za operatora tržišta električne energije.

Shodno novom Zakonu o energetici, dosadašnji javni snabdjevač, EPCG, od danas postaje tržišni. U tom smislu, snabdjevaču se više ne odobrava regulatorni prihod, a samim tim neće se obračunavati ni naknada za snabdijevanje, tako da na računima krajnjih kupaca neće biti te stavke. Saglasno novim metodologijama naknade za angažovani prenosni i distributivni kapacitet se objedinjuju i prikazuju jednom stavkom. Isto važi i za gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu gdje umjesto dvije stavke na računima krajnjih kupaca postoji jedinstvena stavka “gubici u sistemu”.