Komercijalne banke, njih 11, do kraja ovog mjeseca treba da uplate prvu godišnju naknadu za Sanacioni fond u ukupnom iznosu od 1,6 miliona EUR.

Novac iz ovog fonda će služiti, između ostalog, za pomoć bankama ako se suoče sa problemima u poslovanju.

”U skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i Odlukom o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinosa koje kreditne institucije uplaćuju Sanacionom fondu, Centralna banka (CBCG) je obračunala redovni doprinos koji će banke trebati da uplate za ovu godinu i on iznosi 1,6 miliona. Sve banke su informisane u vezi iznosa koje one pojedinačno treba da uplate i one su, u skladu sa zakonom, dužne da izvrše navedene uplate do 31. jula”, saopšteno je Vijestima u CBCG.

Formiranje tog fonda je definisano Zakonom o sanaciji kreditnih institucija (banaka) čija je primjena zajedno sa novim Zakonom o kreditnim institucijama počela 1. januara. Ova dva zakona su usvojena u parlamentu krajem 2019. godine i tada je ostavljen rok od godinu za njihovu primjenu.

Primjena je, međutim, odgođena za još jednu godinu zato što su se CBCG i komercijalne banke usmjerile na rješavanje problema koje je izazvala pandemija koronavirusa i na završetak projekta procjene imovine banaka (AQR).

Prema zakonu, u Sanacionom fondu mora biti novac u vrijednosti od jedan odsto garantovanih depozita i to u periodu od deset godina. Ranija procjena CBCG da će trebati da banke uplate 14 miliona za deset godina.

Iz CBCG su kazali da iznos doprinosa za Sanacioni fond za svaku pojedinačnu banku zavisi od faktora koji su propisani zakonskom i podzakonskom regulativom.

”U skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija CBCG utvrđuje visinu godišnjeg doprinosa uzimajući u obzir zakonom zahtijevani iznos novca Sanacionog fonda, sa ciljem dostizanja najmanje jedan odsto iznosa garantovanih depozita svih banaka do 31. jula ove godine, po stanju utvrđenom na bazi godišnjih revidiranih finansijskih iskaza za prethodnu godinu. Način izračunavanja redovnih doprinosa, utvrđen je Odlukom o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinosa koje banke uplaćuju Sanacionom fondu, pri čemu CBCG utvrđuje godišnje doprinose koje plaća svaka banka, srazmjerno njihovom rizičnom profilu na osnovu podataka koje banke dostavljaju”, rekli su iz CBCG.

Prilikom određivanja različitih pokazatelja rizika, CBCG uzima u obzir značaj tih pokazatelja i, kao posljedicu toga, vjerovatnoću korišćenja aranžmana finansiranja u slučaju sanacije banke.

“U skladu sa navedenim vrši se obračun redovnog godišnjeg doprinosa za Sanacioni fond za svaku banku”, objašnjeno je iz vrhovne monetarne institucije.

Iz CBCG su naveli da je shodno zakonu ciljani iznos za deset godina najmanje jedan odsto garantnovanih depozita svih banaka po stanju utvrđenom na osnovu godišnjih revidiranih finansijskih iskaza za prethodnu godinu.

”U konkretnom slučaju ciljani iznos novca koji treba prikupiti za Sanacioni fond iznosi jedan odsto garantovanih depozita, a koji je potrebno prikupiti kroz vremenski period od deset godina (do 31. 7. 2031. godine), što znači da će ukupan iznos doprinosa za ovu godinu biti 0,1 odsto garantovanih depozita”, naveli su iz CBCG.

U CBCG je formirana posebna organizaciona jedinica za sanaciju banaka koja će se baviti primjenom zakona o sanaciji u smislu kreiranja planova sanacije za sve banke, obračunom minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama koji će banke morati da dostignu, obračunom doprinosa za Sanacioni fond.

Izvor: Mina