Ak­tu­el­ni šam­pi­on nik­šić­ke li­ge ma­log fud­ba­la eki­pa CB Ka­ste­la iz ko­la u ko­lo igra sve bo­lje. U jed­nom od der­bi­ja se­dam­na­e­s­tog ko­la CB Ka­stel la­ko je iza­šao na kraj sa eki­pom Elek­tro­pri­vre­de (7:2).

 

U du­e­lu dru­go­pla­si­ra­ne i tre­će­pla­si­ra­ne eki­pe, MI Go­ra­no­vić je bio bo­lji od Sport­skog cen­tra (4:2). U osta­lim utak­mi­ca­ma se­dam­na­e­stog ko­la ko­lu po­stig­nu­ti su sle­de­ći re­zul­ta­ti: Lu­mas – Toš če­lik 4:3; Nik­sal – Ozr­ni­ći 5:1; Bal­bo – Hum­ci 7:2; Op­šti­na – Gor­nje Po­lje 4:3; Fri­go si­stem – Va­tro­ga­sno 5:5 i Pi­va­ra – Stu­dent­ski dom 3:2.
Na­kon se­dam­na­e­stog ko­la na ta­be­li vo­di eki­pa CB ka­ste­la sa 43 osvo­je­na bo­da. Tri bo­da ma­nje ima eki­pa MI Go­ra­no­vić, a pet Sport­ski cen­tar i Gor­nje Po­lje. Na li­sti stri­je­la­ca sa 27 po­stig­nu­tih go­lo­va vo­di Mar­ko Spa­so­je­vić (CB Ka­stel) dva­de­set i dva go­la po­sti­gao je Drob­njak (CB ka­stel), tri ma­nje Ka­dić (Gor­nje Po­lje), Mir­ko­vić (Gornje polje), Čolaković (EPCG)