brža vakcinacija znači brži ekonomski oporavak

Mjere koje je Centralna banka Crne Gore (CBCG) donijela sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa po stanovništvo i privredu bile su pravovremene, adekvatne i u skladu sa dobrom praksom ostalih centralnih banaka.

To je ocijenio Srikant Seshadri iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), tokom završnog sastanka s predstavnicima CBCG.
Misija MMF-a je tokom prethodna četiri dana, kroz više video sastanaka, obavila tehničke konsultacije sa CBCG i ostalim nadležnim institucijama o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima za naredni period.
Neophodno je da CBCG, kao institucija odgovorna za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, i dalje pomno prati situaciju na bankarskom tržištu, posebno u dijelu eventualnog rasta nekvalitetnih kredita nakon postepenog povlačenja mjera, a u svijetlu povećane nezaposlenosti i slabljenja likvidnosti i solventnosti realnog sektora, kako bi mogla proaktivno i anticipativno djelovati i reagovati u slučaju materijalizacije poremećaja.
Guverner Žugić je naglasio da CBCG na dnevnom nivou prati kvalitet bilansa banaka i da trenutne mjere CBCG preveniraju brzo prelivanje nesolventnosti realnog sektora na bilanse banaka, te da bankarski sistem sa visokim koeficijentom solventnosti na agregatnom nivou ima potencijal da apsorbuje eventualni rast NPL-a, koji će, prije svega, zavisiti od dinamike u realnoj ekonomiji.
U tom pravcu, guverner Žugić je naglasio važnost ostvarenja dobrih rezultata u predstojećoj turističkoj sezoni.
MMF očekuje implementaciju projekta procjene kvaliteta aktive od strane CBCG, čiji će rezultati pokazati da li je i u kom obimu potrebna dokapitalizacija pojedinih banaka.
“MMF je ukazao na potrebu pravovremenog kreiranja planova za eventualnu dokapitalizaciju banaka, na čemu CBCG upravo i radi. Razgovarajući o aktivnostima na imunizaciji stanovništva u Crnoj Gori, sagovornici su se saglasili u ocjeni da bi brža i masovnija vakcinacija doprinijela bržem oporavku ekonomije”, navodi se u saopštenju.
Izvor: FOS Media