Ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A an­ga­žo­va­la je in­ve­sti­ci­o­nu ban­ku Rot­šild za pro­da­ju svog udje­la u Elek­tro­pri­vre­di do kra­ja godine, prenosi Dan.

Tu informaciju su Roj­ter­su potvrdila tri iz­vo­ra upo­zna­ta sa ovim pi­ta­njem. Kompanija A2A, ko­ja je udio u EPCG ku­pi­la 2009. go­di­ne, ima op­ci­ju da pro­da 41,7 od­sto ak­ci­ja Vla­di Cr­ne Go­re za 250 mi­li­o­na eura. Ta op­ci­ja je na ras­po­la­ga­nju A2A od ju­na do sep­tem­bra.

“Do kra­ja sep­tem­bra od­lu­či­će­mo da li da na­pu­sti­mo EPCG ili ne”, ka­zao je Roj­ter­su iz­vr­šni di­rek­tor A2A Va­le­rio Ka­me­ra­no na upi­te o pla­no­vi­ma ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je.

Vla­da ima 57 od­sto udje­la u EPCG i ra­ni­je je za­mje­ra­la zbog ni­skog ni­voa in­ve­sti­ci­ja od stra­ne A2A, ko­ja je upra­vlja­la sa ener­get­skom kom­pa­ni­jom od 2009. go­di­ne. Go­di­na­ma una­zad tra­ži­la je od A2A da po­dr­ži grad­nju dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja. Ita­li­ja­ni su upra­vlja­li kom­pa­ni­jom iako su ima­li ma­njin­ski pa­ket ak­ci­ja i ra­ni­je su ka­za­li da že­le da za­ra­de ulo­že­ni no­vac u EPCG, auto­no­mi­ju u upra­vlja­nju kom­pa­ni­jom i ja­san re­gu­la­tor­ni okvir.

Iz in­ve­sti­ci­o­ne ban­ke Rot­šild od­bi­li su da ko­men­ta­ri­šu ovu vi­jest. Ta ban­ka je u vla­sni­štvu bri­tan­ske po­ro­di­ce Rot­šild. Član fa­mi­li­je je i Na­ta­ni­jel Rot­šild, ko­ji je do ne­dav­no bio je­dan od vla­sni­ka Por­to Mon­te­ne­gra. Cr­no­gor­skoj jav­no­sti je po­znat jer je u ti­vat­skoj ma­ri­ni pro­sla­vio 40. ro­đen­dan. Pro­sla­va ga je ko­šta­la mi­li­on eura. Svoj udio u Por­tu pro­dao je sa­da­šnjim vla­sni­ci­ma iz UAE. On je 2011. godine upisan u spisak crnogorskih državljana i prijatelj je sa ruskim tajkunom Olegom Deripaskom. Na proslavi njegovog 40. rođendana 2011. godine bio je i donedavni premijer Milo Đukanović.
A2A, ko­ju kon­tro­li­šu op­šti­ne Mi­lan i Bre­ša, po­tro­ši­la je 436 mi­li­o­na za ku­po­vi­nu 43,7 od­sto ak­ci­ja EPCG. Dva od­sto ak­ci­ja su iz­gu­bi­li na­kon kon­ver­to­va­nja du­ga pre­ma dr­ža­vi od 45 mi­li­o­na.

Pre­ma jed­nom od iz­vo­ra Roj­ter­sa, A2A že­li da iza­đe iz EPCG ka­ko bi mo­gla da se fo­ku­si­ra na pro­ši­re­nje bi­zni­sa u Ita­li­ji.
Vla­da i A2A su u mar­tu pot­pi­sa­li aneks ugo­vo­ra, pre­ma ko­jem je put op­ci­ja za iz­la­zak Ita­li­ja­na pro­du­že­na do 30. sep­tem­bra. Ak­ci­o­nar­ski ugo­vor va­ži do 30. ju­na, a put op­ci­ja tri mje­se­ca na­kon nje­go­vog is­te­ka.

Put op­ci­ja pod­ra­zu­mi­je­va da A2A ima pra­vo, ali ne i oba­ve­zu, da po­nu­di dr­ža­vi ak­ci­je za 250 mi­li­o­na eura, ko­je bi Vla­da ot­pla­ti­la u se­dam go­di­šnjih ra­ta ili po 35,7 mi­li­o­na eura go­di­šnje.

Ak­ci­o­nar­ski ugo­vor ko­jim je de­fi­ni­sa­na put op­ci­ja usvo­jen je po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne u Skup­šti­ni, dok je njen aneks, od­no­sno pro­du­že­tak za šest mje­se­ci usvo­jen po­čet­kom mar­ta.

Opo­zi­ci­ja je la­ni, pri­je usva­ja­nja ak­ci­o­nar­skog ugo­vo­ra, uka­zi­va­la da ne­ma po­tre­be za nje­go­vim pot­pi­si­va­njem, jer dr­ža­va već mo­že da po­vra­ti ak­ci­je ko­je je pro­da­la Ita­li­ja­ni­ma za ma­nje od 200 mi­li­o­na. To je mo­gla da ura­di, ka­ko su tvr­di­li, ak­ti­vi­ra­njem kol op­ci­je. S tim što bi u tom slu­ča­ju mo­ra­la da opla­ti no­vac od­jed­nom.