Doktori

Zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja je u do novembra prošle godine podnijeto više od dvije hiljade pritužbi pacijenata, koje su se uglavnom odnosile na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika, dužinu čekanja na usluge i organizaciju rada službi.

RTCG prenosi da je iz Ministarstva zdravlja saopšteno da je ukupan broj podnijetih prigovora tom resoru i zdravstvenim ustanovama je 2.070, dok je prošle godine podnešeno ukupno 1906.

Najviše prigovora, od ukupnog broja, odnosilo se na Klinički centar Crne Gore – 788, zatim na Dom zdravlja Podgorica 871 i na Opštu bolnicu Bar 69.

„Te ustanove pružaju najveći broj usluga na godišnjem nivou, i proporcionalno navedenom imamo i najveći broj prigovora“, pojasnili su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, zaštitnici prava pacijenta u tim ustanovama su jedni od najaktivnijih u rješavanju prigovora.

Ministarstvu zdravlja je do 1. decembra podnijeto 164 prigovora na rad zdravstvenih ustanova, od čega 40 na kvalitet zdravstvene usluge, 34 na postupak zdravstvenih radnika, 36 na organizaciju zdravstvene službe, dva na način naplaćivanja usluga, deset na vrijeme čekanja i 42 na „ostalo“.

U zdravstvenim ustanovama Dom zdravlja Mojkovac, Opšta bolnica Cetinje, Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik, Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota i Zavod za transfuziju krvi tokom ove godine nije bilo pritužbi građana.

Iz Ministarstva su podsjetili da su sve javne zdravstvene ustanove (JZU) u Crnoj Gori krajem 2010. godine imenovale zaštitnike prava pacijenata, koji su počeli sa radom u januaru naredne godine.
Imena, brojevi telefona i e-mail adrese zaštitnika prava pacijenata nalaze se na web stranicama Ministarstva zdravlja i JZU.

Zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika, može podnijeti prigovor direktoru JZU ili Zaštitniku prava.

Po prigovoru pacijenta, direktor ili zaštitnik prava pacijenata najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom.

Pacijenti imaju mogućnost podnošenja prigovora i Ministarstvu zdravlja. Ti prigovori se, kako je pojašnjeno iz Ministarstva, prosljeđuju zdravstvenim ustanovama na koje se odnose, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzetih mjera, o čemu pacijent bude obaviješten.